май 12, 2016
admin

Ето пример за нова електротехника.

обърнете внимание на заземяването

image-d8bced22c6fc87d196c49d3b3164d8-V

Ян. 13, 2016
admin

Дизелгенератори

Приложения и критерии за избор на дизелгенератори
Всеки дизелгенератор (ДГ) включва двигател с вътрешно горене (ДВГ) и електрически генератор (ЕГ). Прекъсванията на основното електрозахранване в областта на индустрията са не само нежелателни, но и абсолютно недопустими в определени производство. По тази причина автономните захранвания от всякакъв тип – UPS, ДГ и т.н. са важни съоръжения за индустрията. Както е добре известно, те поддържат работоспособността на електрическите прибори и апарати в случаите на прекъсване или отклонение на напрежението от стандартните стойности. Дизелгенераторите конвертират отделената при изгарянето на гориво топлинна енергия в електрическа. В редица отговорни производства намират приложение комбинирани решения, включващи UPS и ДГ. Основен аргумент в полза на инвестицията в дизелгенератор е рискът от спиране на производството и последващата загуба на много средства. Тук дори не става въпрос за производства, при които спирането би могло да доведе до ситуация, в която е много трудно или невъзможно да се възстанови производственият процес.

IMAG0029

 

dizelovi-generatori-PERKINS2

Мощностни диапазони
Дизелгенераторите, наричани още дизелови електростанции, представляват агрегати, генериращи електрически ток чрез преобразуване на механична енергия в електрическа посредством генератор.
Дизеловите електрогенератори (ДЕГ) произвеждат електрическа енергия в приложения с труден достъп до централната електроенергийна мрежа или като резервно захранване, в случай на прекъсване на електрозахранването. Малките преносими (ДГ) от порядъка на 1 kVA до 10 kVA могат да се монтират в бита, както и в малки магазини. По-големите с мощност 8 kVA – 30 kVA се използват за големи комплекси и цехове. Съоръженията с мощност до 2000 kVA са с промишлено приложение. Най-големите – 5 MW и повече, представляват малки електроцентрали. Функцията им е не само на резервни захранвания, но и на електропроизводствени мощности, подпомагащи електрическата мрежа в периоди на върхова консумация на електроенергия.
Областта им на приложение е широка
Дизелгенераторите често се използват в големи превозни средства, например мощни строителни машини, дизелови локомотиви, различни подемни машини и др. Широко приложение намират в областта на нефтодобива, тъй като при необходимост от постигане на високи и свръхвисоки мощности, механичните съединители са неподходящи за задвижване.
Както вече бе подчертано, дизелгенераторите играят ролята на резервен източник на електрозахранване в областта на бита, туризма и бизнеса. Също така се използват в приложения, където централното електрозахранване е недостъпно или качеството на електроенергията е лошо.
Възможно е дизелгенераторите да се използват и като основен източник на електрозахранване към основната мрежа, но това зависи от мощността и конструкцията на агрегата. Средният живот на един дизелгенератор е около 50 хиляди часа, а максималният – над 100 хиляди часа, при планиран ремонт в границите на 200 – 300 часа непрекъсната работа.
Традиционна област на приложение на дизелгенераторите са корабите. При тях ДГ се използват не само за да осигуряват електроенергия за електрическата си мрежа, но и за задвижване, съвместно с главните двигатели. Приложението на ДГ за задвижване вече е рутинна практика. Тъй като главните двигатели на корабите се разполагат близо до винта, а при ДЕГ това не е задължително, е възможно монтирането им на по-добри позиции. Електрическото задвижване на винта на корабите за първи път е използвано в някои военни кораби поради изискванията за по-тихото им придвижване.
Еднофазни и трифазни агрегати
В момента на пазара се предлагат еднофазни и трифазни ДГ. Първият тип би могъл да се отнесе към битовите, които обикновено са с мощност, по-ниска от 3 kW. Маломощните ДГ обикновено са с въздушно охлаждане. Трифазните по принцип са предназначени за промишлени потребители. Тези агрегати са с течно охлаждане.
Характеристики на дизелагрегатите
Главното предимство на електроагрегатите е пълната им независимост от планови и извънпланови прекъсвания в мрежата. Обикновено са много компактни и имат висок КПД, достигащ до 0.47%, подлежат на сравнително лесно регулиране в диапазона от 10 до 100% от номиналната им мощност. ДГ са известни и с това, че имат ниска стойност на произведената електроенергия и бърза възвращаемост на вложените средства. Топлината от охлаждане на агрегата би могла да се използва за отопление на жилищни помещения или за производство на гореща вода чрез използването на топлообменник.
Друга характеристика на агрегатите е високата им екологичност. В отработените им газове се съдържат много по-малки количества тежки метали и вредни вещества в сравнение с бензиновите модели. Обикновено се счита, че е целесъобразно ДГ да се използват за електрозахранване на промишлени обекти, а бензиновите – в социалната сфера и от частни потребители.
Следователно основните положителни характеристики на ДГ могат да се систематизират в групите:
l ниска себестойност на произведената енергия;
l бързо изплащане;
l дълъг експлоатационен живот.
Агрегатите в мощностния диапазон от 10 до 500 kW се отличават с:
l по-ниска пожароопасност от бензиновите;
l в голяма степен универсалност на приложението;
l ниска цена на обслужване;
l сравнително висок КПД. Някои модели са с ефективност от 47%;
l ниска цена на генерираната електроенергия.
Високата отговорност на работата на ДГ обяснява големите изисквания към него – безопасност, надеждност, икономичост, ниски нива на генерирания шум, отсъствие на скъпи и трудноизпълними изисквания по отношение на поддръжката и др.
Предпоставки за използване на дизелгенератори
Пазарните условия, които оказват стимулиращо влияние върху използването на дизелгенератори, могат да се систематизират в няколко направления:
l при чести прекъсвания на централното електроснабдяване във функцията на резервен източник;
l при чести аварийни режими на мрежата;
l при ограничен капацитет на централната мрежа за генериране на топло- и електроенергия;
l при висока цена на електроенергията;
l при ниска себестойност на горивата и др.
Критерии за избор на ДГ
При покупка на бензинов или ДГ следва да се обърне специално внимание на броя на фазите. Логично е при малък брой еднофазни консуматори да се избере еднофазен модел ДГ. В случай на поддържане на голям брой трифазни консуматори е естествено да се предпочете трифазен ДГ с 20 – 30% по-висока мощност. Възможно е да се използват еднофазни (монофазни) консуматори, захранени от трифазен ДГ, но те трябва да са разпределени така, че отделните фази на ДГ да са равномерно натоварени. Допустимо е неравномерно натоварване на фазите (при повечето ДГ е 25%).
Добре е при избора на ДГ да се зададат следните въпроси:
l В качеството на какъв източник ще бъде използван агрегатът – основен или резервен?
l Каква е мощността и характера на товара – cos j, пускови токове?
l В какъв режим ще работи агрегатът – кратковременен до два часа или продължителен?
l Каква е мрежата и броят на фазите (например 220/380V)?
l Какво е оптималното конструктивно изпълнение и място на монтаж и експлоатация (открито изпълнение или в кожух и т. н.)?
l Каква допълнителна комплектация е необходима?
При пресмятане на необходимата мощност се сумират всички потребители, като се отчита техният cos j и пусковите им токове. Това е необходимо, за да се осигури стабилна работа и запас от мощност, както и за да се избегне включване и изключване на товари при проиграване на напрежението на ДГ и оборотите на ДВГ. При малка интензивност на експлоатация (400 – 600 моточаса годишно) се избира ДГ с 3000 min-1. Ако експлоатацията е интензивна, е по-добре да се избере ДГ с ниски обороти 1500, 750 min-1 и др. Такива нискооборотни ДГ са по-тихи и се отличават с повишен ресурс. Възможно е те да са изпълнени с шумозаглушително устройство.
В зависимост от вида на атмосферната си защита, ДГ са: с капак, без капак, на шаси, в контейнер и други. Според начина на придвижване са стационарни и подвижни, които се подразделят на различни подвидове.
Важен критерий за избор на ЕГ е типът на двигателя. В голяма степен този показател се определя от мощността, ресурса и мястото на монтаж на електрогенератора. Двигателите се различават по начина на охлаждане (въздушно и течно), наличието на турбина и оборотите на коляновия вал. Големите и свръх големи ДГ се задвижват със сгъстен въздух.
Избор на ДГ по мощност
Зависи от предполагаемия товар. Производителите на дизелгенератори предлагат предполагаемата мощност на електроагрегата да се пресметне като сумарната активна и реактивна мощност, плюс определен запас от мощност. Известно е, че пълната мощност е равна на S = Ц(P2 + Q2), където S е пълната (привидна) мощност, Р е активната й съставка, а Q – реактивната. Активна е мощността на всички консуматори, при които цялата мощност се оползотворява за нагряване, например електронагреватели. Реактивната е мощността, която се използва за образуване на магнитно поле (трансформатори, електромотори и др.). Мярка за използването на реактивната енергия спрямо пълната енергия е cos j.
Например, ако двигател е с мощност 600 W и cos j = 0,7, това означава, че той реално използва 600/0,7 = 857 VA. Отделно дизелгенераторът има собствен cos j, който обикновено е равен на 0,8 и е нужно също да бъде отчетен. Освен това, трябва да се вземат под внимание големите пускови токове. Всеки електродвигател в момента на включване в мрежата консумира няколко пъти по-голям ток от работния му режим. Най-често пусковият ток на електродвигателите е от 6 до 6,5 по-голям от номиналния. Стартовото претоварване на дизелгенератора е кратковременно, затова е важно той да има способността да го издържи без промяна в качеството на електроенергията, получавана от него, както и да не излезе от строя. На практика това зависи от характеристиките на ДВГ. Счита се за оптимален вариантът, при който активната мощност на дизелгенератора превишава мощността на всички консуматори с 20 – 30%. Логично е, че в подобни случаи дизелгенераторът ще работи със 70% от номиналната си мощност.
За понижаване разхода на гориво в двигателя се използва турбонагнетяване. Преди да се изпрати в горивната камера, въздухът се сгъстява с помощта на турбокомпресор. Неговата турбина се привежда в движение от изгорелите изходни газове. След сгъстяване въздухът се охлажда със студена вода или въздух и тогава се подава към горивната камера.
ДГ са предназначени за продължителна работа
Отличителна черта между ДГ и моделите, захранвани с бензин, е, че първите са предназначени за продължителна работа. Бензиновите генератори имат характеристики, правещи ги подходящи за кратковременна експлоатация, както и в серийното производство. Те се произвеждат с мощности до 10 kW. В областта на големите мощности ДГ държат преимуществен пазарен дял. Най-общо казано, дизелгенераторите могат да се разделят в следните групи:
l малки – от 10 до 30 kW;
l средни – от 30 до 100 kW;
l големи – от 100 до 1000 kW;
l свръхголеми от 1000 до 3000 kW;
l ултраголеми – над 3000 kW.
Обикновено стационарните ДГ имат голям запас от мощност, което позволява използването им за промишлени цели. Определени типове автономни електростанции успешно работят в комуналното стопанство или при строежа на пътища, както и в строителството. Те са незаменими при добива на полезни изкопаеми в отдалечени райони.
Избор на ДГ по тип охлаждане
Маломощните модели дизелгенератори са с въздушно охлаждане. Пускът им е ръчен или автоматизиран. Както вече бе споменато, въздушното охлаждане не е подходящо за продължителна работа без прекъсване. ДГ с въздушно охлаждане са около три пъти по-леки от аналозите си с течно охлаждане (вода или антифриз). Добре е да се знае, че почти всички ДГ за продължителна работа са с мощност по-висока от 10 kW, а под тази мощност агрегатите лесно се транспортират.
Дизелгенераторите с въздушно охлаждане изискват голямо количество въздух и са доста шумни. Съществуват известни затруднения и при монтирането на шумозаглушители, тъй като се нарушава топлинният режим.
Някои потребители се притесняват от трудности при пуска на ДГ в зимни условия. В интерес на обективността следва да се отбележи, че се произвеждат модели ДГ с надежден пуск до -60 °C. Много от компаниите- производителки монтират агрегати на антивибрационни тампони към рамата. Като правило към рамата се монтира и резервоарът с гориво, който обикновено може да осигури минимум 10 часа непрекъсната работа под максимален товар.

май 15, 2015
admin

EL-TECH 3 Ltd е официален представител за България на Дизелови Генератори KJ POWER . Специализирана в доставка и инсталиране, гаранционен и след гаранционен сервиз на педлаганите Дизелови Генератори .

Дизеловите генератори, предлагани от ЕЛ-ТЕХ 3 ООД са намерили широк кръг приложения в 50 държави в публичния сектор, индустрията,телекомуникациите, отбрана, здравеопазване.

Дизеловите генератори, предлагани от ЕЛ-ТЕХ 3 ООД, се отличават с ниски шумови емисии, много висока надеждност, отлична обезопасеност, дълго време на автономна работа без презареждане и множество опции за гъвкаво интегриране във всяка среда. Те са предназначени за широк кръг „stand-by“ приложения в публичния сектор, индустрията,телекомуникациите. Техните основни предимства са:

Висока надеждност – обуславя се от използваните индустриални дизелови двигатели PERKINS, CUMMINS, VOLVO, DEUTZ, SDEC,DIAMOND, RICARDO и алтернатор с висока ефективност. Отличната адаптивност на двигателя му позволява да реагира максимално бързо на промяната на товара и параметрите на обкръжението. Електронният регулатор на напрежението подсигурява постоянно добро качество на изходното захранване, подходящо за прецизни и чувствителни товари. Стандартно интегрираният електронен регулатор на оборотите на двигателя осигурява стабилна изходна честота, независимо от режима на работа.

дизел генератор

дизел генератор

Окт. 9, 2014
admin

дизелови генератори

EL-TECH 3 Ltd е официален представител за България на Дизелови Генератори KJ POWER . Специализирана в доставка и инсталиране, гаранционен и след гаранционен сервиз на педлаганите Дизелови Генератори . Стремежът ни е да предложим качество, с гаранция за дългосрочна и надеждна експлоатация, като в същото време осигурим конкурентни цени, съобразени със спецификата на нашия пазар.

Мар. 4, 2014
admin

Нов обект родна къща музей на П.Яворов гр чирпан

Фирма Ел-Тех3 ООД участва в реставрацията на музеен комплекс П.Яворов  в гр. Чирпан като изпълни всички електро  и осветителни инсталации.

Мар. 4, 2014
admin

UPS модел MASTERYS BC (60-120)kVA

трифазен вход – трифазен изход
– On-line double conversion
– автоматичен и ръчен байпас
– RS232/485 порт и софтуер,MODBUS протокол
– твърда кабелна връзка към мрежата
– външен кабинет с батерии
– двоен вход с отделна байпас захранваща линия
– интелигентно управление на батериите-Expert Battery System
– опции: кит за паралелна работа,галванично разделящ трансформатор,синхронизация с външен източник

http://eltech3.com/products_list.php?main_cat=&sub_cat=&cat=210&id=918

Ян. 21, 2014
admin

Създадоха LED-осветление с ефективност над 100%

Създадоха LED-осветление с ефективност над 100%

При определени условия светодиодите могат да излъчват повече енергия, отколкото поглъщат
Създадоха LED-осветление с ефективност над 100%

Изследователи от MIT демонстрираха за първи път в историята, че светодиоди (LED) могат да отдават по-голямо количество енергия отколкото консумират. По този начин тяхната ефективност става над 100%, съобщава PhysOrg.com.

Макар и интригуващи от научна гледна точка, резултатите обаче няма да намерят непосредствено приложение за създаването на ултраефективни комерсиални светодиоди.

Причината за това е, че опитът се получава само при LED-устройства, консумиращи много малки количества енергия, които съответно отделят незначителни количества светлина.

Учените обясняват, че ключовият момент за постигането на енергийна ефективност над 100% се крие в драстичното намаляване на приложеното напрежение.

Според техните изчисления при двойно намаляване на напрежението, консумираната мощност спада четири пъти. В същото време обаче излъчената светлинна мощност от LED намалява само два пъти. Така на практика се оказва, че ефективността на светодиодите се увеличава с намаляването на приложеното напрежение.

Обратният процес – намаляването на ефективността при повишаването на консумираната мощност, е една от големите технически трудности пред създаването на ярко и същевременно енергийно ефективно LED-осветление.

В своите експерименти изследователите намалили мощността на LED до нищожните 30 пиковата (30 трилионни от вата), вследствие на което получили светлина с мощност от 69 пиковата. Така светодиодите показали енергийна ефективност от 230%.

Физическият механизъм, стоящ зад този опит, работи при всеки вид LED-технология. Когато бъдат възбудени от приложеното напрежение, електроните и електронните дупки притежават определена вероятност да излъчат фотони (светлина). В случая изследователите не се опитали да увеличат тази вероятност (каквато е била целта на предишни експерименти).

Вместо това те са оползотворили малките количества излишна топлина, идваща от вибрациите в атомната решетка на светодиодите. С нейна помощ количеството излъчена светлинна енергия успяло да превиши количеството приложено електричество.

В бъдеще този интересен физичен феномен може да бъде използван за създаването на осветление, което не генерира топлина и дори може да се използва за охлаждане, обясняват учените.

Ян. 21, 2014
admin

Може ли да заменя старата ми крушка с LED?

Може ли да заменя старата ми крушка с LED?

Сблъсък - LED vs Нажежаема Крушка

През последните години доста производители на LED осветление се опитаха да направят LED крушка, която да свети по същия начин както старата и мила волфрамова (нажежаема) крушка, но и също така да притежава всички качества на светодиодното осветление p1070546– екологичност, ниска консумация на ток и топлинното излъчване. Мисля, че най-накрая технологията е достигнала до този етап и LED крушките се доближават поне 90% до традиционните източници на осветление. За да проверя това твърдение направих няколко снимки за да сравня разликите между LED и нажежаема крушка. За опита избрах крушки с цокъл E27 и мощности – 100W, 75W, 40W и 25W. Срещу тях изправих 10W ,7W,5Wи 3W.

А дали те са напълно достатъчно да заместят волфрамовите крушки?

Като първи впечатления – да, бих казал, че LED-овете са напълно подходящ заместител. Нажежаемите крушки сякаш излъчват светлина по-близка до естествената, но пък 3те крушки между 10W и 5W правят картината по-жива, наситена и детайлна. Друга разлика е присъствието на сянка по колоната, която липсва при волфрамовата крушка, но това отдавам на различната форма на балона на лампата.

 

В този случаи 3W LED крушка абсолютно замества 25W, интензитета на светлината е в пъти по-голям и можем да видим очертанията много по-ясно. Това се дължи на факта, че крушката с нажежаема жичка става по-НЕефикасна (лумен на ват) с намаляването на мощността.

Като цяло мисля, че без проблемно можем да сменим сегашните ни крушки и да получим същия интензитет на светлина, пък дори и със съвсем лека промяна в цвета на светене. Вярвам, че енергията, която може да спестим, както и възможността да опазим околната среда са достатъчни за да покрият тази малка цена.

Дек. 10, 2012
admin

LED Лампи

LED Лампи.

Ниска консумация на енергия!

Лед осветлението е 8 пъти по силно от стандартните лампи с нажежаема жичка. Високо ефективно-използваната енергия е между 50-80% по малко от стандартните лампи.

Лед осветлението е екологично!

Лед осветителите могат да се рециклират на 100% и не замърсяват околната среда след извеждане от експлоатация.

От друга страна ниската консумация позволява спестяване на енергия и по този начин намаляване на CO2 в атмосвератаи другите вредни емисии,които се отделят при производството на електроенергия.

Дълъг живот и ниска поддръжка!

Компонентите на LED осветителните тела са с много дълъг живот около 30000-50000 часа дори повече. Това сравнено с със живота от 1000-2000 часа на стандартните лампи,позволява драстично намаляване на разходите.От друга страна тялото на LED осветителите е от алуминий които за разлика от материала (желязо) използван при стандартните лампи,не ръждясва.

LED осветлението е съобразено с вашите нужди!

Огромното разнообразие на източници,форми,цветове и мощности ви позволяват да изберете най-подходящите за вас и вашите нужди.

LED осветлението е безопасно!

Поради факта че диодите работят на нисък волтаж те са напълно безопасни. LED технологията не отделя топлина и по тази начин може да се използва за помещения,които са зависими от температурата.

LED лампи

LED лампи

Страници:123»